Közösség

 

Vendégkönyv

Újdonságok

Menü

Hírlevél

Formabontó

Kung Fuzni Kínában

Szeretnél Kínában Kung Fu-t tanulni?

Hívj! +36 70 3 391 930

EB-REHAB

Digitális újság

 

Békés Megyei Bíróság, Gyula

A Békés Megyei BÍróság a Békés Megyei Önvédelmi és Közelharc
Egyesület. (5600 Békéscsaba, Hársfa u.11.)

kérelmezőnek bírósági
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban meghozta a következő
vétlzést.
A megyei bíróság elrendeli a
Békés Megyei Önvédelmi és Közetharc Egyesület
társadalmi szervezet
2308. tételszám alatt történő nyilvántartásba vétetét az alábbi adatokkal:

A szervezet székhelye: 5600 Békéscsaba, Hársfa u. 11.

Működési köre: sport

A szervezet képviselője: Lévai Péter - elnök
5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt írásban,3 példányban
lehet fellebbezést benyújtani a Békés Megyei Bírósághoz.
Indokolás
A megyei bíróság a benyújtott alapszabályból és egyéb iratokból
megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért az egyesülési jogról szőlő 19B9. évi II. förvény 15. § (í)
bekezdése alapján elrendelte a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételét.'

G y u l a, 2004. év február hó 13. napján
Orbánné dr. Papp Éva s.k. bíró
A kiadmány hiteléül
 


Békés Megyei Önvédelmi és Közelharc Egyesület Alapszabálya
Általános rendelkezések


l. Az Egyesület neve: Békés Megyei Onvédelmi és Közelharc Egyesület

2. Az egyesület székhe|ye: 5600 Békéscsaba, Hársfa u.11.

3. Az Egyesütet tevékenységét a Magyar Kőztársaság területén végzí, az Alkotmány keretei
között.

4. Az Egyesület pecsétje: kör alakú, kb. 5 cm átmérőjű, rajta a Békés Megyei Ónvédelmi és
Közelharc Egyesület felirat.

5. Az Egyesület jogállása: Önálló jogi szemé|y. Az egyesületet, mint jogi személryl, a
hatóságok és harmadik személyek előtt az elnök, a titkár, esetenként az általuk megbizott
szenrély képviseli,

6. Az Egyesület:
o politikai tevékenységet nem folytat, partoktól fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.


o vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszéIyeztetve végez.


o GazdáIkodása során elért bevételt nem osztja fe|,azt az Egyesület létrehozásának
céljait szolgálő tevékenységre fordítja, illetve fejleszti azokat.


o Nyitott azok számára, akik egyetértenek az Egyesület céljaival és azok
megvalósításával.
o Tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület szolgáltatásából.
o Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén
bárki betekinthet, azokről saját költségén másolatot készíthet. A betekintés és
iratmásolás iránti igényt az Elnökség elnökénél kell írásban vagy szóban bejelenteni.
Az Elnökség elnöke a bejelentéstől számított 8 napon belül biztositja az érintett
számára a betekintési jogának gyakorlásához szükséges feltételeket.

Az Egyesület
működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, amely
nyilvánosságot az Egyesület az országos szaksajtó útján történőközzététellel biztosít.

 

II. A Egyesület célja, tevékenységei

l. Az egyesület célja:

Összefogni Békés megyében az önvédelem iránt érdeklődőket
Az önvéde|em különböző formáinak megismertetése az érdeklődőkkel
Tagok toborzása Békés megye településeiről.
l.1 pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fcíbb tevékenysógei:
Önvédelmi bemutatók megszervezése és brtásaBékés megye településein.
A tagság részére folyamatos edzések szervezése, mely a már megszerzett tudás
növelését szolgálja
Szabadidős foglalkozások, közös kirándulások és üdülések szervezése a tagok és
hozzátartozóik számára.
. Együttműködés az illetékes társadalmi és tömegszervezetekkel, illetve
társszervezetekkel.
3. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
4. Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve a|apitvályí.
rendelhet,

iII. Az Egyesület tagjai
Az  Egyesület nyi vántartott tagsággal rendelkezik.
Az Egyesület tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi magánszemély vagy jogi személy,
va|amint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szewezete, akik egyetértenek az Egyesület
célkitűzéseivel, elfogadják az alapszabályt, rendszeresen fizetik a tagdíjat és felvételükhöz a
közgyülés minősített több sége hozzájírul.
 

Az Egyesületi tagság a szándék bejelentésével és az egyesületi tagdíj befizetésével jön létre.
A tagdíj mértéke 2500Ftlév.
Tagsági viszony
-Rendes tagság
-Párto|ó tagság
-Tiszteletbeli tagság


Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan bel-és külíöldi természetes és jogi személy,
akik a rendes tagsággal járó kötelezettséget nem vállalják, de az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására

megállapodásban kötelezettséget vállalnak, A pártoló tagok által nyújtott
támogatás felhasználásáról az Egyesület szervei döntenek.
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belftiödi és külftrldi magánszemély, akinek érdemei,
munkája alapján a Közgytülés ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságá toklevél
tanúsítja.
A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat ftzetni, egyéb tekintetben jogai és kötelességei a rendes
és pártoló tagokéval egyenlők.
 

Az Egyesületi tagsági viszony keletkezhet:
l. Az Egyesület alapításakor alapitő tagsággal
2, Belépéssel
3. Tiszteletbeli cím adományozásával
4. Pártoló tevékenységgel.
Az Egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes.
A tag felvételéről írásbeli belépési nyilatkozat alapjínaz Elnökséghatároz.
A felvételt megtagadó határozat ellen a tudomásra jutástól számitott 15 napon belül az
Egyesület Közyüléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő Közgyílés tárgyalni
köteles.
A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre állő adatokat adatvédelmi
szabályoknak megfelelően őrzi.
 

A tag jogai:
A rendes és a pártoló tagjogai és kötelezettségei egyenlők
a. Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.
b, Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyüllésének munkájában, egyéb ülésein,
rendezvényein.
c, Az Egyesület szakmai segítséget nyujt tagjainak abban, hogy az Alapszabályban
biztosított j ogaikkal élhessenek.
d, A tag képviselője útján javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket
kezdeményezhet.

e,Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet
kedvezményekkel.
f,Jogosult betekinteni az Egyesület valamenny iratába, ha ez
az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
a tagságot megillető
a személyiségi jogokat és
 

A tag kötelezettségei:
a. Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában,
b. Tartsa be az E gyesület Alaps zabályinak rendelkezéseit.
c. Rendszeresen fizesse be a tagdijat,
a. Új belépő az éves tagdijat ftzeti, a belépés határidejétől fiiggetlenül
 

A tiszteletbeli tag jogai:
a. Tanácskozási joggal való részvétel azEgyesület Közg$ílésén és rendezvényein.
b . Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
IV, A tagsági viszony megszűnése
a. kilépéssel
A tagsági viszony kilépéssel bármikor megszüntethető.

A kilépési szandékot írásban kell bejelenteni.
b. kizárással
 

Kizárható a tag, ha:
az Alapszabály előírásait megsértisúlyosan vét a törvények ellen
Ki kell zámi a tagok sorából azt, aki az Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes, azt
veszélyeztető tevékenységet fejt ki, magatartásával az Egyesület belső békéjét, jó hírnevét
veszélyezteti.
A kizárást kimondó hatérozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon az Egyesület
Közgyúlésénél lehet fellebbezni, A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
 

2015 Programok

Albumok

BMÖ&KE

HKF

Naptár

2024. június 17.
H K SZ CS P SZ V
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Ma Laura napja van.
Holnap Levente napja lesz.

Partnerünk